pondělí 19 březen 2018

 

publicita

Odpady

Firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu

FCC České Budějovice s.r.o. - provoz Frymburk
Firma zajišťující pro obec svoz a  likvidaci komunálního odpadu.
Mobil: 602 351 867

tel.:   380 735 800
provoz Frymburk
382 79

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fcc-group.cz

Veřejně prospěšné služby Vladimír Marek
Vývoz septiků a žump.
tel.: 380 744 206
Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví
Fax: 380 744 206
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sběrný dvůr Hořice na Šumavě

Sběrný dvůr se nachází v areálu obecních dílen.

Pavel Peroutka, + 420 725 785 422, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Otevírací doba sběrného dvora po celý rok:

Středa                                               14:00 – 16:00

Sobota                                              09:00 – 11:00

Jak třídit odpady

Využitelné typy odpadů
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto:

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

OBJEMOVÉ ODPADY
To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery (v naší obci 2x do roka - jaro a podzim).

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
 

Kam s odpady

Využitelné druhy odpadů (plasty, sklo, papír) třiďte a odnášejte do kontejnerů na tříděné odpady (viz dokument Seznam stanovišť separovaného a domovního odpadu).
Objemné odpady, tj. ty, které se nevejdou do popelnice (např. starý nábytek, koberce, linoleum, domácí elektrická zařízení), odevzdávejte v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí
Nebezpečné odpady, tj. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby od chemikálií apod. v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí.

Sběrna nepotřebných elektrozařízení
Řešíte problém kam se starým a nepotřebným televizorem, ledničkou, sporákem a dalším již pro vás nepotřebným elektrozařízením?
Žádný problém - odevzdáte ho bezplatně do „SBĚRNY NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ"
Sběrna v obci funguje od 10.8.2007 v areálu bývalé sodovkárny - jeden z bývalých řadových domků před hasičskou zbrojnicí.
Vyřazené elektrospotřebiče  můžete odkládat každou sobotu  od 8 - 9 hodin přímo do sběrny - dveře jsou označené „SBĚRNA NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ",  nebo po dohodě s pracovníky obecního úřadu a místního hospodářství.
Telefonické kontakty jsou - 380 744 062, 724 860 075
Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí

Co se všechno odebírá? Je to celkem 10 skupin elektrozařízení:

Skupina 1 :   Velké domácí spotřebiče
Skupina 2 :   Malé domácí spotřebiče
Skupina 3 :   Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Skupina 4 :   Spotřebitelská zařízení
Skupina 5 :   Osvětlovací zařízení (nebezpečný odpad - patří do sběrného dvora)
Skupina 6 :   Elektrické a elektronické nástroje
Skupina 7 :   Hračky, vybavení pro volný čas
Skupina 8 :   Lékařské přístroje (s výjimkou implantovaných a infikovaných výrobků)
Skupina 9 :   Přístroje pro monitorování a kontrolu
Skupina 10 : Výdejní automaty

Všichni občané (fyzické osoby), mohou použitá zařízení bezplatně odevzdat na výše uvedeném místě.

Kuchařka - jak s odpady v Černé v Pošumaví


Zde najdete užitečné informace, jak třídit a likvidovat odpady a jak postupovat, aby to pro Vás bylo snadné a pro obec Černá v Pošumaví co nejlevnější, protože to co je levné pro obec je výhodné i pro nás obyvatele.
 

Kontakt na nejbližší sběrný dvůr
Sběrný dvůr Český Krumlov
Služby města Český Krumlov s. r. o., v provozní budově skládky S-OO, areál Pinskrův dvůr, Sběrný dvůr obce – odpady O a N, směrem na Kaplice, za nemocnicí doleva
Provozní doba: skládka: PO–PÁ 6–15.30,sběrný dvůr: PO a ST 15.30–18, SO 10–16
Tel.: 380 712 177
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.smck.cz

Seznam stanovišť na odpad

Vzory smluv

Smlouva o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Žádost o uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Dokumenty

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů.

Odkazy

Třídění odpadů v Jihočeském kraji
www.jihoceske-trideni.cz/
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
EKO-KOM, a.s
www.ekokom.cz
Autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.retela.cz
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.elektrosrot.cz

SOUTĚŽ JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPADY 2017

Obecní lesy

Celý lesní majetek obce se nachází na území bývalého okresu Český Krumlov. V současné době lesy Obce Černá v Pošumaví zasahují pouze do jednoho katastrálního území (Černá v Pošumaví) ve správní působnosti obcí s rozšířenou správní působností Město Český Krumlov ( podle Vyhl. MV ČR č. 388/2002 ze dne 30. srpna 2002) s nadřízeným orgánem Jihočeský kraj.

Celková plocha  k 1.1.2006  396,08 ha
Porostní plocha  k 1.1.2006  390,98 ha
Bezlesí  1,81 ha
Jiné pozemky  3,29 ha

Při hospodaření v lesních celcích Obec Černá v Pošumaví vedle funkce produkční plně respektuje i ostatní funkce lesa - půdoochrannou, vodohospodářskou, klimatickou, ochranu ovzduší, funkci rekreační apod. Správa lesního majetku se řídí schváleným lesním hospodářským plánem a zaměřuje se především na zpracování výchovných a nahodilých těžeb a na ochranu a obnovu lesa.

Ceníky
Ceny dřeva se odvíjejí od nabídky a poptávky na evropském trhu v jednotlivých čtvrtletích. Základní prioritou prodeje je maximální finanční zhodnocení vytěžené dřevní hmoty. Z této priority vychází i vyráběný sortiment a minimální nabídka samovýroby a palivového dřeva. Palivové dřevo se vyrábí v délkách 2 - 4 m v omezeném množství podle kvality těžených porostů.

Samovýroba palivového dřeva se zadává zcela výjimečně. Určujícím kritériem pro zadání je finanční efekt a zájmy ochrany lesa. Ceny prací jsou smluvní a odpovídají cenám obvyklým v oboru. Informace o aktuálních cenách dřevní hmoty podá lesní hospodář ing. Libor Ošťádal.

Adresy
Ing. Libor Ošťádal
Zajišťuje pro obec pěstební a těžební činnost v obecních lesích, prodej dřeva. Odborný lesní hospodář (OLH).
Mobil: 777 650 558
tel.:   380 738 346

Černá v Pošumaví a ochrana přírody

Českokrumlovský region může nabídnout všem návštěvníkům nejenom mnoho překrásných kulturních a historických památek, ale samozřejmě i krásnou a v mnoha případech neporušenou přírodu.

Vyjímkou není ani obec Černá v Pošumaví, která nejenže spadá z velké většiny do Chráněné krajinnné oblasti Šumava, ale v jejích dvou katastrálních územích, Černá v Pošumaví a Kyselov, se v současné době nachází tři přírodní rezervace a šest přírodních památek. Dovolte mi ve stručnosti malou procházku po těchto chráněných územích:

Přírodní rezervace Pláničský rybník se rozkládá na ploše 15,17 ha a vznikla v roce 1992 a nachází se zde cenná vodní vegetace, důležitý je výskyt vzácného mravence, příživníka, žijícího v hnízdech mravence lesního. Rybník je rovněž nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného a zřejmě i ropuchy obecné.

Na prostorách údolních rašelinišť v k.ú. Kyselov, kde se nachází vzácné chráněné  rostliny a živočichové , byly v roce 1995 vyhlášeny rezervace Rašeliniště Borková a Kyselovský les.

Z přírodních památek je nejrozsáhlejší, v r. 1992 vyhlášené Velké Bahno, lesní prostor pod osadou Bližná, tvořený souborem smrkových olšin a několika rašelinišť se vzácnými druhy rostlin a živočichů  a které se rozkládá na ploše 85,57 ha.

Další přírodní památku tvoří  na 55 ha Olšina v Novolhotském lese z roku 1992, což je komplex luk a podmáčeného lesa v blízkosti osady Plánička. Přírodní památka Slavkovické louky tvoří na 16 ha komplex prameništních a vlhkých luk se vstavačovitými rostlinami.

Kotlina pod Pláničským rybníkem je název další památky z r. 1992 na ploše 15 ha. Zde se jedná o luční rašelinné prameniště s významnou flórou. Poměrně známé jsou Muckovské vápencové lomy vyhlášené jako přírodní památka v r. 1992. V prostoru na ploše 3,38 ha se v minulosti těžil krystalický vápenec a tak vznikly tři jámy s podzemními komorami chráněné impozantními pilíři.

V katastru obce Černá v Pošumaví se  rovněž nachází čtyři státem chráněné památné stromy, dvě lípy velkolisté, jedna u kaple Stinny u Dolní Vltavice ( z r. 1648) a druhá v osadě Radslav, dále jedna lípa malolistá rovněž u kaple Stinny, stejného data a dub letní v osadě Radslav.

Na území obce Černá v Pošumaví evidujeme rovněž několik památkových objektů kulturní a historické hodnoty. Jedná se o Schwarzenberský pivovar vystavěný v r. 1568 Jakubem Krčínem, dnes ovšem ve velmi zuboženém stavu, dále Dům čp. 39 postavený jako mlýn v témže roce, dále Kaple Stinny z r. 1648 u Dolní Vltavice, Kostel Neposvrněného početí Panny Marie z r. 1800, Socha sv. Jana Nepomuckého z konce 19.století a Portál vyústění Josefovské štoly z r. 1897.

Naší péči a ochranu si zaslouží i další památky jako kaple na Radslavi, kaple na Mokré a kamenný podstavec kříže na konci obce / t. zv. Kudlichův podstavec/.

V neposlední řadě se na území obce Černá v Pošumaví  nacházejí i archeologické lokality pravěkých sídlišť z období mezolitu.

Chtěl jsem tímto článkem pouze připomenout podíl obce Černá v Pošumaví na kulturních, historických a přírodních hodnotách, které mohou obdivovat turisté a o které musíme pečovat vlastně všichni. Přestože jsem prakticky ve všech popsaných rezervacích a památkách byl osobně a spolu s ostatními památkovými objekty je znám, dovolil jsem si použít některé konkrétní údaje z webu ckrumlov.cz.

7. 6. 2010 – Českokrumlovský deník – Ing. Fr. Záhora

 

Obecní knihovna

O knihovně
V naší knihovně je k dispozici více než 7 000 svazků. Návštěvníci knihovny mohou využít internetové pracoviště. Práci knihovnice zastává p. Marcela Novotná.

otevírací doba:
každé úterý: 14.00 - 19.00
2 poslední soboty v měsíci :  08.30 - 11.30

 Webová adresa na katalog knihovny

Adresa
Obecní knihovna
tel.: 723 700 246
Černá v Pošumaví 21
382 23 Černá v Pošumaví
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řády a ceník služeb

Zřizovací listina

Odkazy

Městská knihovna Český Krumlov
Vyhledávání v databázi knih a časopisů, včetně dostupnosti.
 
Národní knihovna ČR
www.nkp.cz
Portál českých knihoven
www.knihovny.cz
Nabízí široké veřejnosti informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách. Nabídka je tak rozmanitá, že při potřebě získání souhrnných informací již nemusíte procházet velké množství webových stránek.
 

Nájemní bydlení v bytech ve vlastnictví obce

Bytové jednotky

Celkem má Obec Černá v Pošumaví  ve vlastnictví 97 bytových (bytů) jednotek (dále jen BJ). Z toho je 93 BJ situováno v 8 bytových domech a 4 BJ jsou v 2 domech s víceúčelovým využitím.
Skladba BJ v jednotlivých domech:

Bytový dům Černá v Pošumaví 9
8 BJ ve složení 1BJ 1+1 a 7BJ 1+2

Bytový dům Černá v Pošumaví 17
8 BJ ve složení 7BJ 1+2 a 1BJ 1+3

Bytový dům Černá v Pošumaví 19
9 BJ ve složení 2BJ 1+1, 2BJ 1+2 a 5BJ 1+3

Bytový dům Černá v Pošumaví 21
12 BJ ve složení 1BJ 1+1, 1BJ 0+2, 6BJ 1+3 a 4BJ 1+4

Bytový dům Černá v Pošumaví 25
9 BJ ve složení 1BJ 1+1 a 8BJ 1+2

Bytový dům Černá v Pošumaví 36
28 BJ ve složení 21BJ 1+1 a 7BJ 1+2

Bytový dům Mokrá 5
7 BJ ve složení 3BJ 0+1, 2BJ 1+2 a 2BJ 1+3

Bytový dům Bližná 2
8 BJ ve složení 1BJ 1+1, 5BJ 1+2 a 2BJ 1+3

Dům Černá v Pošumaví 46 – Obecní úřad
1BJ 1+3

Dům Bližná 8 – Prodejna
3 BJ ve složení 1BJ 1+1, 2BJ 1+3

Bytový dům Černá v Pošumaví 30

4 BJ ve složení 1Bj 3+1, 2BJ 2+1 , 1BJ 1+1 


Dokumenty


Tento domovní řád stanoví některé další podmínky užívání bytů a společných prostor v domech, které jsou ve vlastnictví obce.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka