sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Program Zelená úsporám

Stručně o programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Seznam dodavatelů a podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů .
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
 
Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

• Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR  - podpora u bytových domů)
• Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele, (Příloha Příručky pro žadatele).
Krajské pracoviště je pro veřejnost otevřeno v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00. V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.

Krajské pracoviště SFŽP pro JIHOČESKÝ KRAJ
Mánesova 3a
371 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE
fax: 386 351 995
 
Specialisté na úspory energií (program Zelená úsporám):

Martin Koudelka
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Pavlová
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
OPŽP a ostatní:

Blanka Veltrubská
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Štěpánka Pokorná
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Program zelená úsporám
www.zelenausporam.cz/
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Odpady

Firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu

FCC České Budějovice s.r.o. - provoz Frymburk
Firma zajišťující pro obec svoz a  likvidaci komunálního odpadu.
Mobil: 602 351 867

tel.:   380 735 800
provoz Frymburk
382 79

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fcc-group.cz

Veřejně prospěšné služby Vladimír Marek
Vývoz septiků a žump.
tel.: 380 744 206
Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví
Fax: 380 744 206
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sběrný dvůr Hořice na Šumavě

Sběrný dvůr se nachází v areálu obecních dílen.

Pavel Peroutka, + 420 725 785 422, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Otevírací doba sběrného dvora po celý rok:

Středa                                               14:00 – 16:00

Sobota                                              09:00 – 11:00

Jak třídit odpady

Využitelné typy odpadů
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto:

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

OBJEMOVÉ ODPADY
To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery (v naší obci 2x do roka - jaro a podzim).

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
 

Kam s odpady

Využitelné druhy odpadů (plasty, sklo, papír) třiďte a odnášejte do kontejnerů na tříděné odpady (viz dokument Seznam stanovišť separovaného a domovního odpadu).
Objemné odpady, tj. ty, které se nevejdou do popelnice (např. starý nábytek, koberce, linoleum, domácí elektrická zařízení), odevzdávejte v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí
Nebezpečné odpady, tj. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby od chemikálií apod. v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí.

Sběrna nepotřebných elektrozařízení
Řešíte problém kam se starým a nepotřebným televizorem, ledničkou, sporákem a dalším již pro vás nepotřebným elektrozařízením?
Žádný problém - odevzdáte ho bezplatně do „SBĚRNY NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ"
Sběrna v obci funguje od 10.8.2007 v areálu bývalé sodovkárny - jeden z bývalých řadových domků před hasičskou zbrojnicí.
Vyřazené elektrospotřebiče  můžete odkládat každou sobotu  od 8 - 9 hodin přímo do sběrny - dveře jsou označené „SBĚRNA NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ",  nebo po dohodě s pracovníky obecního úřadu a místního hospodářství.
Telefonické kontakty jsou - 380 744 062, 724 860 075
Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí

Co se všechno odebírá? Je to celkem 10 skupin elektrozařízení:

Skupina 1 :   Velké domácí spotřebiče
Skupina 2 :   Malé domácí spotřebiče
Skupina 3 :   Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Skupina 4 :   Spotřebitelská zařízení
Skupina 5 :   Osvětlovací zařízení (nebezpečný odpad - patří do sběrného dvora)
Skupina 6 :   Elektrické a elektronické nástroje
Skupina 7 :   Hračky, vybavení pro volný čas
Skupina 8 :   Lékařské přístroje (s výjimkou implantovaných a infikovaných výrobků)
Skupina 9 :   Přístroje pro monitorování a kontrolu
Skupina 10 : Výdejní automaty

Všichni občané (fyzické osoby), mohou použitá zařízení bezplatně odevzdat na výše uvedeném místě.

Kuchařka - jak s odpady v Černé v Pošumaví


Zde najdete užitečné informace, jak třídit a likvidovat odpady a jak postupovat, aby to pro Vás bylo snadné a pro obec Černá v Pošumaví co nejlevnější, protože to co je levné pro obec je výhodné i pro nás obyvatele.
 

Kontakt na nejbližší sběrný dvůr
Sběrný dvůr Český Krumlov
Služby města Český Krumlov s. r. o., v provozní budově skládky S-OO, areál Pinskrův dvůr, Sběrný dvůr obce – odpady O a N, směrem na Kaplice, za nemocnicí doleva
Provozní doba: skládka: PO–PÁ 6–15.30,sběrný dvůr: PO a ST 15.30–18, SO 10–16
Tel.: 380 712 177
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.smck.cz

Seznam stanovišť na odpad

Vzory smluv

Smlouva o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Žádost o uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Dokumenty

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů.

Odkazy

Třídění odpadů v Jihočeském kraji
www.jihoceske-trideni.cz/
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
EKO-KOM, a.s
www.ekokom.cz
Autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.retela.cz
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.elektrosrot.cz

SOUTĚŽ JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPADY 2017

Obecní knihovna

O knihovně
V naší knihovně je k dispozici více než 7 000 svazků. Návštěvníci knihovny mohou využít internetové pracoviště. Práci knihovnice zastává p. Marcela Novotná.

otevírací doba:
každé úterý: 14.00 - 19.00
2 poslední soboty v měsíci :  08.30 - 11.30

 Webová adresa na katalog knihovny

Adresa
Obecní knihovna
tel.: 723 700 246
Černá v Pošumaví 21
382 23 Černá v Pošumaví
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řády a ceník služeb

Zřizovací listina

Odkazy

Městská knihovna Český Krumlov
Vyhledávání v databázi knih a časopisů, včetně dostupnosti.
 
Národní knihovna ČR
www.nkp.cz
Portál českých knihoven
www.knihovny.cz
Nabízí široké veřejnosti informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách. Nabídka je tak rozmanitá, že při potřebě získání souhrnných informací již nemusíte procházet velké množství webových stránek.
 

Obecní lesy

Celý lesní majetek obce se nachází na území bývalého okresu Český Krumlov. V současné době lesy Obce Černá v Pošumaví zasahují pouze do jednoho katastrálního území (Černá v Pošumaví) ve správní působnosti obcí s rozšířenou správní působností Město Český Krumlov ( podle Vyhl. MV ČR č. 388/2002 ze dne 30. srpna 2002) s nadřízeným orgánem Jihočeský kraj.

Celková plocha  k 1.1.2006  396,08 ha
Porostní plocha  k 1.1.2006  390,98 ha
Bezlesí  1,81 ha
Jiné pozemky  3,29 ha

Při hospodaření v lesních celcích Obec Černá v Pošumaví vedle funkce produkční plně respektuje i ostatní funkce lesa - půdoochrannou, vodohospodářskou, klimatickou, ochranu ovzduší, funkci rekreační apod. Správa lesního majetku se řídí schváleným lesním hospodářským plánem a zaměřuje se především na zpracování výchovných a nahodilých těžeb a na ochranu a obnovu lesa.

Ceníky
Ceny dřeva se odvíjejí od nabídky a poptávky na evropském trhu v jednotlivých čtvrtletích. Základní prioritou prodeje je maximální finanční zhodnocení vytěžené dřevní hmoty. Z této priority vychází i vyráběný sortiment a minimální nabídka samovýroby a palivového dřeva. Palivové dřevo se vyrábí v délkách 2 - 4 m v omezeném množství podle kvality těžených porostů.

Samovýroba palivového dřeva se zadává zcela výjimečně. Určujícím kritériem pro zadání je finanční efekt a zájmy ochrany lesa. Ceny prací jsou smluvní a odpovídají cenám obvyklým v oboru. Informace o aktuálních cenách dřevní hmoty podá lesní hospodář ing. Libor Ošťádal.

Adresy
Ing. Libor Ošťádal
Zajišťuje pro obec pěstební a těžební činnost v obecních lesích, prodej dřeva. Odborný lesní hospodář (OLH).
Mobil: 777 650 558
tel.:   380 738 346

Černá v Pošumaví a ochrana přírody

Českokrumlovský region může nabídnout všem návštěvníkům nejenom mnoho překrásných kulturních a historických památek, ale samozřejmě i krásnou a v mnoha případech neporušenou přírodu.

Vyjímkou není ani obec Černá v Pošumaví, která nejenže spadá z velké většiny do Chráněné krajinnné oblasti Šumava, ale v jejích dvou katastrálních územích, Černá v Pošumaví a Kyselov, se v současné době nachází tři přírodní rezervace a šest přírodních památek. Dovolte mi ve stručnosti malou procházku po těchto chráněných územích:

Přírodní rezervace Pláničský rybník se rozkládá na ploše 15,17 ha a vznikla v roce 1992 a nachází se zde cenná vodní vegetace, důležitý je výskyt vzácného mravence, příživníka, žijícího v hnízdech mravence lesního. Rybník je rovněž nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného a zřejmě i ropuchy obecné.

Na prostorách údolních rašelinišť v k.ú. Kyselov, kde se nachází vzácné chráněné  rostliny a živočichové , byly v roce 1995 vyhlášeny rezervace Rašeliniště Borková a Kyselovský les.

Z přírodních památek je nejrozsáhlejší, v r. 1992 vyhlášené Velké Bahno, lesní prostor pod osadou Bližná, tvořený souborem smrkových olšin a několika rašelinišť se vzácnými druhy rostlin a živočichů  a které se rozkládá na ploše 85,57 ha.

Další přírodní památku tvoří  na 55 ha Olšina v Novolhotském lese z roku 1992, což je komplex luk a podmáčeného lesa v blízkosti osady Plánička. Přírodní památka Slavkovické louky tvoří na 16 ha komplex prameništních a vlhkých luk se vstavačovitými rostlinami.

Kotlina pod Pláničským rybníkem je název další památky z r. 1992 na ploše 15 ha. Zde se jedná o luční rašelinné prameniště s významnou flórou. Poměrně známé jsou Muckovské vápencové lomy vyhlášené jako přírodní památka v r. 1992. V prostoru na ploše 3,38 ha se v minulosti těžil krystalický vápenec a tak vznikly tři jámy s podzemními komorami chráněné impozantními pilíři.

V katastru obce Černá v Pošumaví se  rovněž nachází čtyři státem chráněné památné stromy, dvě lípy velkolisté, jedna u kaple Stinny u Dolní Vltavice ( z r. 1648) a druhá v osadě Radslav, dále jedna lípa malolistá rovněž u kaple Stinny, stejného data a dub letní v osadě Radslav.

Na území obce Černá v Pošumaví evidujeme rovněž několik památkových objektů kulturní a historické hodnoty. Jedná se o Schwarzenberský pivovar vystavěný v r. 1568 Jakubem Krčínem, dnes ovšem ve velmi zuboženém stavu, dále Dům čp. 39 postavený jako mlýn v témže roce, dále Kaple Stinny z r. 1648 u Dolní Vltavice, Kostel Neposvrněného početí Panny Marie z r. 1800, Socha sv. Jana Nepomuckého z konce 19.století a Portál vyústění Josefovské štoly z r. 1897.

Naší péči a ochranu si zaslouží i další památky jako kaple na Radslavi, kaple na Mokré a kamenný podstavec kříže na konci obce / t. zv. Kudlichův podstavec/.

V neposlední řadě se na území obce Černá v Pošumaví  nacházejí i archeologické lokality pravěkých sídlišť z období mezolitu.

Chtěl jsem tímto článkem pouze připomenout podíl obce Černá v Pošumaví na kulturních, historických a přírodních hodnotách, které mohou obdivovat turisté a o které musíme pečovat vlastně všichni. Přestože jsem prakticky ve všech popsaných rezervacích a památkách byl osobně a spolu s ostatními památkovými objekty je znám, dovolil jsem si použít některé konkrétní údaje z webu ckrumlov.cz.

7. 6. 2010 – Českokrumlovský deník – Ing. Fr. Záhora

 

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka